ETDA จัดใหญ่ DGT 2024 : Digital Momentum for the Future

Last updated: 29 พ.ค. 2567  |  196 จำนวนผู้เข้าชม  | 

playing-trend-etda-dgt2024-digital-economy-hub-asean

 ETDA ร่วมกับพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน จัดงาน DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024) พร้อมด้วย Tech Company ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 120 องค์กร ขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมฟรีวันนี้ - 30 พฤษภาคม 2567


เป้าหมาย Digital Economy Hub


ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล่าว่า รัฐบาลมุ่งมั่นให้ไทยเป็น Digital Economy Hub ตั้งเป้าหมายในการดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้มาขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะ High Tech ต่างๆ ทั้งการลงทุนโรงงานผลิต Semiconductor, การตั้งศูนย์ Data Center รองรับ Cloud Computing, การวิจัยและนำ AI มาใช้งานในประเทศไทย รวมถึงบริษัท Deep Tech ซึ่งตอนนี้ไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Digital Hub และมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จากต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนด้านดิจิทัลในไทยเนื่องจากรัฐบาลจะมีกองทุนสนับสนุน หรือ Matching Fund


ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งการสร้างรากฐานด้านความพร้อมดิจิทัล ผ่านโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐและพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งผลักดันนโยบายการใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ Cloud Frist Policy เพื่อให้เกิดบริการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น บริการสำหรับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บริการสำหรับระบบงานขั้นสูง (GPU Cloud Computing) บริการสำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) บริการสำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน

 

 

อีกทั้งได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการภาคเอกชนในการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและจัดทำข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี AI ไปต่อยอด ผ่านนโยบาย AI Agenda ทั้งพัฒนาโครงสร้าง AI การเตรียมพร้อมสำหรับจริยธรรม การกำกับดูแล และการคำนึงถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการทำงานกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมกับการผลักดันการใช้ Digital ID เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่เชื่อมโยงกับ e-Service


นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ตลอด 24 ชม, สายด่วน AOC 1441 ที่มี One Stop Service สามารถระงับ และอายัดบัญชีได้ภายใน 1 ชม. รวมถึงการมีกฎหมายที่ช่วยในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Services หรือ DPS) ที่ ETDA ได้เข้ามากำกับดูแล ซึ่งทำให้เกิดการดำเนินงานที่มีความชัดเจน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


“ดังนั้น การจัดงาน DGT 2024 ครั้งนี้ ที่ผลักดันโดย ETDA ร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งรัฐและเอกชน ถือว่าเป็นการร่วมจุดประกายในการขยายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ดียิ่งขึ้น และยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตลอดจนยังส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนต่อไป”


มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม Digital Economy ขยายตัว 30%


เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล่าว่า จากรายงานของ Google, Temasek และ Bain&Company พบว่าไทยเป็นประเทศที่อยู่ระดับแนวหน้าในโลกดิจิทัลทั้งการใช้ Mobile Banking การใช้ QR Payment ที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปีสองปีนี้ เมื่อมองในภาพรวมแล้ว ยังมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 เศรษฐกิจดิจิทัลไทยจะมีมูลค่าสินค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี โดยมีการใช้ e-Commerce เป็นอันดับต้นๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ไทยกระตุ้นการลงทุนและขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเป้าหมายในปี 2570 ไทยมีมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลและคาดว่าจะขยายตัวสูงถึง 30% ของ GDP

 

 

ทั้งนี้จากการเติบโตในมิติต่างๆ สิ่งที่มาควบคู่กันคงหนีไม่พ้นจะเป็นการเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ โดยที่ผ่านมาการดำเนินงานของ AOC 1441 ได้มีการอายัดบัญชีไปแล้วกว่า 160,000 บัญชี มียอดอายัดบัญชีไปแล้วกว่า 4,700 ล้านบาท ปัญหาส่วนใหญ่มาจากการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ การหลอกลวงหารายได้พิเศษ และการหลอกลงทุน ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศเกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สร้างเกราะป้องกันคนไทยจากอาชญากรรมและภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ ภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายผลเพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบก่อนเปิดบัญชีใหม่ โดยเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง Customer Due Diligence หรือ CDD โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ที่ธนาคารต้องตรวจสอบให้เข้มงวดก่อนเปิดบัญชี พร้อมมีแอปพลิเคชันแจ้งเตือนหมายเลขเสี่ยงให้คนไทย รวมถึงยกระดับการดูแลบริการของแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย DPS (Digital Platform Services) เพื่อให้การซื้อขายของออนไลน์และการใช้บริการมั่นใจขึ้น


อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการพัฒนาดิจิทัลในทุกมิติ ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น แต่ยังเป็น Momentum สำคัญที่จะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้พร้อมรองรับสู่โลกดิจิทัล ดังนั้นงาน DGT2024 จะเป็นอีกโอกาสสำหรับต่อยอดและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน และการพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชนในทุกกลุ่ม


Digital Momentum for the Future


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เล่าว่า สำนักงานฯ มีบทบาททั้งในด้านการกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน ซึ่งการปักหมุดการทำงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของกระทรวงฯ ทั้งในด้านการส่งเสริมการใช้ Digital ID ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ e-Service ของบริการภาครัฐที่สำคัญ พร้อมต่อยอดการใช้งาน Digital ID เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในกลุ่มคนต่างด้าว-นิติบุคคล

 

 

การเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ภายใต้กลไกของกฎหมาย DPS (Digital Platform Services) รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านศูนย์ AIGC (AI Governance Center by ETDA) และผลักดันให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ SMEs มีการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก เตรียมพร้อมสำหรับการค้าข้ามพรมแดน


โดยปัจจุบัน SMEs คิดเป็น 95% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 6.1 ล้านล้านบาท ถือเป็นกลุ่มที่สำคัญต่อมูลค่า Digital GDP ของประเทศสัดส่วนมากถึง 35% ดังนั้นถ้าถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า อะไรคือตัวแปร หรือ Momentum ที่คนไทยต้องโฟกัสให้ชัดขึ้น นี่ถือเป็นโจทย์ที่ ETDA ภายใต้กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าเร่งเครื่องทำงานมาอย่างต่อเนื่อง


Digital Governance Thailand 2024


สำหรับงาน DGT2024 หรือ Digital Governance Thailand 2024 ที่ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "Digital Momentum for the Future" ในช่วง 2 วันนี้ (29-30 พ.ค.) ETDA จัดขึ้นเพื่อเป็นแลนด์มาร์กของการสร้างโอกาสและปรากฏการณ์ทางดิจิทัล ที่รวมพล หน่วยงาน Partner สำคัญทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจน Tech Company, Service Provider ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ กว่า120 องค์กร ที่อยากให้คนไทยที่สนใจ หน่วยงานต่างๆ SMEs ที่กำลังหา Solution ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์


ตลอดจนคนทำงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ คนทำงาน นิสิตนักศึกษา จะได้มาร่วมเปิดมุมมองความรู้จากผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง พร้อมทั้ง Showcase มากกว่า 50 หน่วยงานรวมถึงการเปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรม Business Matching จากบริษัทชั้นนำ มากกว่า 80 บริษัท ที่มาพร้อมดีล โปรโมชั่นพิเศษ และอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อคน SMEs และคนดิจิทัลทุกคน


ETDA มีความตั้งใจกับการร่วมสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในมุมทิศทางการดำเนินงานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผ่านงาน DGT 2024: Digital Momentum for the Future ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม เพื่อให้เกิดอีกหนึ่ง Momentum สะท้อนความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ทั้งรัฐและเอกชนที่พร้อมจะปรับและเปลี่ยนสู่อนาคตอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจะส่งผลต่อแรงกระเพื่อมของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว


งานนี้ ETDA ได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์คนสำคัญ เช่น Google, ธนาคารกรุงไทย, Meta Platforms, Inc., บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, NT cloud and Fortinet powered by AWS, มหาวิทยาลัยบูรพา, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท., สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA), กรมสุขภาพจิต, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เป็นต้น


สำหรับ SMEs นิสิตนักศึกษาและประชาชน ที่สนใจ สามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-18.30 น. ที่ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://dgt2024.com/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้