บนความหลากหลาย ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม

Last updated: 3 เม.ย 2567  |  180 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Roche_International_Woman_s_Day

 โรช ไทยแลนด์ ร่วมสร้างอนาคตที่ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม
ส่งต่อแรงบันดาลใจ “Lifting Women's Voices to Inspire Inclusion : เพิ่มพลังเสียงของผู้หญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในความหลากหลายโดยไม่แบ่งแยก” สนับสนุนให้ผู้หญิงหันมารักตัวเองมากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ


ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้หญิงยังคงอยู่ระบบการรักษาพยาบาลอ้างอิงจากข้อมูลของผู้ชายเป็นหลัก เพียง 5% ของทรัพยากรด้านสุขภาพใช้สำหรับผู้หญิง และผลจากการวิจัยในคนถึง 74% ไม่ได้ถูกรายงานตามเพศสภาพ


จากผลสำรวจด้านสุขภาพของผู้หญิงในปี 2567 เห็นได้ชัดว่า ปัจจุบันผู้หญิงยังต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรมและสังคม ทำให้ผู้หญิงไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพตัวเองเท่าที่ควร โดยมากกว่า 61% ของโรคในผู้หญิงมักถูกประเมินค่าต่ำในระบบการบริการดูแลสุขภาพ และมากถึง 71% ของผู้ชาย ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของโรคในผู้หญิง


นอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับผู้หญิง อาทิ โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก กลับยังมีอัตราการรับรู้ที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ผู้หญิงเกินกว่าครึ่งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของการตรวจคัดกรองโรค


รวมถึงผู้หญิงยังต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น ภาระหน้าที่ทางครอบครัว ความอับอายในการเข้าพบแพทย์ หรือแม้กระทั่งความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการเปิดใจรับการตรวจคัดกรองจากแพทย์ เป็นต้น


ศาสนาไม่ใช่ข้อจำกัด


พญ.ราตรี เจะเอาะ แพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ประธาน Cancer Warrior มะเร็งปากมดลูกจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี และเป็นหนึ่งในแพทย์ผู้ช่วยผลักดันและเป็นกระบอกเสียงในโครงการมิชชัน ลีปฟรอก เพื่อจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและให้ความรู้แก่ผู้หญิงในจังหวัดปัตตานี

 


โดยพญ.ราตรี เล่าว่า ผู้หญิง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกก็มีสัญชาตญาณปกป้องตัวเองและลูกน้อยของตน ผู้หญิงเราคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนในครอบครัว การรักตัวเอง ดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ


ศาสนาไม่ใช่ข้อจำกัดที่เราจะปฏิเสธการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ โรคร้ายในผู้หญิงอย่างมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงและไม่ควรถูกละเลย เราควรยึดร่างกายของตัวเองเป็นสำคัญ รักษาสิทธิ์ในร่างกายที่ทุกคนพึงมีและเปิดใจกับการเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน


ยืดระยะเวลาตรวจคัดกรอง คือ ผลร้าย


พญ.แทนชนก รัตนจารุศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในผู้หญิงประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เล่าว่า โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก คือมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง โดยโรคมะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 และมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอด


แต่ความน่ากลัวของมะเร็งเต้านมจะลดลงตามความเร็วในการค้นพบ ดังนั้นการใส่ใจตรวจหามะเร็งเต้านมเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรให้ความสำคัญ หากตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและทำการรักษาอย่างถูกต้อง โรคมะเร็งเต้านมมีโอกาสสูงมากที่จะหายขาดได้

 ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี
สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหลังจากอายุ 40 ปี ควรได้รับการตรวจทุก 1 ปี ควรทำแมมโมแกรม และ/หรือ อัลตราซาวนด์ปีละ 1-2 ครั้ง


โดยโรคมะเร็งหรือโรคในผู้หญิงมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ดังนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่อาจละเลยในการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆ ส่งผลต่ออัตราการตรวจคัดกรองที่ต่ำอย่างน่าตกใจ มีผู้หญิงเพียง 27% จะเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่อมีอาการ


และผู้หญิงเพียง 25% จะเข้าตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเท่านั้น ซึ่งเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวหมายความว่าผู้หญิงกว่าสองร้อยล้านคนทั่วโลกยังไม่เคยเข้าตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และการยืดระยะเวลาการตรวจคัดกรองนั้นอาจทำให้โรคร้ายที่สามารถรักษาให้หายขาดได้กลายเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้หญิงไปอย่างน่าเสียดาย


ผลักดันระบบการดูแลสุขภาพของผู้หญิงไทย


ฟาริด บิดโกลิ
ผู้จัดการทั่วไป โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว เล่าว่า โรช ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันยังมีความท้าทายในการเข้าถึงการตรวจและการรักษาในโรคสำคัญของผู้หญิง โดยเฉพาะโรคมะเร็งอันดับต้นในผู้หญิง ทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก


นับตั้งแต่ปี 2563 โรช ไทยแลนด์ ได้ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างเครือข่ายและโครงการนำร่องให้แก่ประชาชน นำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบการดูแลสุขภาพของผู้หญิงไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการมิชชัน ลีปฟรอก ที่มุ่งเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงในสังคมไทย

 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่เข้าถึงยากและเปราะบาง เช่น ชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีผ่านการทำโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองได้ที่บ้านผ่านไปรษณีย์ เพื่อเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้น ให้ผู้หญิงไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม


ทั้งนี้ โรช ไม่เพียงส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกเข้าถึงการตรวจและการรักษาในโรคต่างๆ เท่านั้น แต่เรายังส่งเสริมเรื่อง Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) แก่พนักงานภายในองค์กรอีกด้วย และเรายังคงสนับสนุนให้ผู้หญิงในประเทศไทยมีความรู้ความเข้าใจในโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง


มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกไม่เพียงแค่ส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วย แต่กระทบกระเทือนถึงครอบครัวและคนที่เรารักด้วย ดังนั้นเราจึงยืนหยัดต่อความเสมอภาคและจะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่มาพร้อมสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นของผู้หญิงไทยทุกคน


 เกี่ยวกับ โรช (ROCHE)


โรช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1896 ในเมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยาที่มีชื่อเสียงรายแรกๆ และเติบโตขึ้นจนเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย


โรชแสวงหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นและพัฒนายา รวมถึงการวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงและช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลก โรชยังเป็นผู้บุกเบิกด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อการดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างดีที่สุด


โรชร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อร่วมผนึกกำลังผสมผสานจุดแข็งในด้านการวินิจฉัยและเภสัชกรรมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากการปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อเป็นการตระหนักถึงความพยายามของเราในการดำเนินงานตามมุมมองภาพรวมระยะยาวในทุกสิ่งที่ทำ


โรชได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในอุตสาหกรรมยา โดยมีดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน รางวัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นของทุกประเทศที่ทำงานร่วมกัน


Genentech
บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกของโรช กรุ๊ป โดยมีโรชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ชูไก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.roche.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้